О АКРЕДИТАЦИЈИ

У савременом свету, који одликује процес глобализације и либерализације светске трговине, захтеви, који се стављају испред произвођача у погледу безбедности и квалитета робе и услуга, су у константном порасту. Обимнији захтеви су резултат константног повећања захтева и потреба од стране потрошача, компанија и државних органа.

Будући да акредитација обезбеђује поверење у безбедност, непристрасно и независно спровођење испитивања, еталонирања, контролисања или сертификације је од суштинског значаја готово у свим областима производње, односно у свим гранама индустрије.

У овом одељку можете пронаћи корисне и важне информације о поступку акредитације, надзору, обнављању акредитације, променама у обиму акредитације, обавезама, суспензији акредитације, престанку важења акредитације, приговорима и жалбама, као и графичку шему самог процеса акредитације.

Опште о акредитацији

ОПШТЕ О АКРЕДИТАЦИЈИ

Дефиниције

ДЕФИНИЦИЈЕ

Акредитација
Акредитација је утврђивање од стране националног тела за акредитацију да ли тело за оцењивање усаглашености испуњава захтеве за обављање одређених послова оцењивања усаглашености, који су утврђени у одговарајућим српским, односно међународним и европским хармонизованим стандардима, и када је применљиво, све додатне захтеве дефинисане за поједине области, укључуjући и зaхтeвe утврђeнe у рeлeвaнтним сeктoрским шeмaмa за оцењивање усаглашености.

Акредитационо тело
Национално тело надлежно за акредитацију.

Жалба
Захтев тела за оцењивање усаглашености акредитационом телу да поново размотри било коју, по тело за оцењивање усаглашености, неповољну одлуку акредитационог тела, а која се односи на жељени статус акредитације.

Заинтересоване стране
Стране које су непосредно или посредно заинтересоване за акредитацију.
Напомена: Непосредан интерес се односи на тела која се подвргавају акредитацији, а посредан интерес на тела и организације које користе или се ослањају на акредитоване услуге оцењивања усаглашености.

Знак (логотип) акредитационог тела
Знак (логотип) који акредитационо тело користи за своју идентификацију.

Надзор
Низ активности, изузев поновног оцењивања, које се предузимају ради праћења да ли акредитовано тело за оцењивање усаглашености и даље испуњава захтеве за акредитацију.
Напомена: Надзор обухвата надзорно оцењивање на лицу места и друге надзорне активности као што су:
- упити акредитационог тела упућени телу за оцењивање усаглашености о аспектима који се односе на акредитацију,
- захтеви упућени телу за оцењивање усаглашености да достави документе и записе (нпр. извештаје о интерним проверама, записе о преиспитивању од стране руководства, записе о приговорима/жалбама, копије исправа о усаглашености издате под акредитацијом, ажурну листу особља – у лабораторији; контролора; аудитора/проверавача/оцењивача, ажурну листу сертификованих клијената, листу консултаната, ажурну листу контролора резултате интерне контроле квалитета),
- праћење перформанси тела за оцењивање усаглашености (као што су резултати учешћа у међулабораторијским поређењима, програмима за испитивање оспособљености и слично),
- преиспитивање исправности коришћења симбола акредитације и позивања на акредитацију.

Оцењивање
Процес који акредитационо тело спроводи да оцени подносиоца пријаве/тело за оцењивање усаглашености на бази одређеног(их) стандарда и/или других нормативних докумената за дефинисани обим акредитације.
Напомена: Оцењивање компетентности тела за оцењивање усаглашености обухвата утврђивање компетентности за послове које обавља тело за оцењивање усаглашености у целини, укључујући и компетентност особља, валидност методологија за оцењивање усаглашености и валидност резултата оцењивања усаглашености.

Укидање акредитације
Процес поништења акредитације у потпуности.

Осведочење
Посматрање рада тела за оцењивање усаглашености при обављању послова оцењивања усаглашености из траженог/додељеног обима акредитације.

Обим акредитације
Специфициране услуге оцењивања усаглашености за које се акредитација тражи или је додељена.

Приговор
Израз незадовољства, осим жалбе, упућен акредитационом телу од стране било које особе или организације у вези са активностима акредитационог тела или акредитованог тела за оцењивање усаглашености, на који се очекује одговор.

Проширење обима акредитације
Процес проширења обима акредитације.

Сертификат о акредитацији
Комплет докумената у којима је наведено да је акредитација додељена за утврђени обим акредитације (попис акредитованих послова оцењивања усаглашености).

Симбол акредитације и позивање на акредитацију
Симбол акредитације је регистрован симбол, власништво АТС-а, за чије коришћење АТС даје право акредитованим телима за оцењивање усаглашености да означе свој статус акредитације. Уместо симбола акредитације, акредитована тела за оцењивање усаглашености могу користити текстуално позивање на акредитацију, а могу се могу позивати на статус АТС-а као потписника мултилатералних споразума о међусобном признавању.

Комбиновани знакови
Знакови ILAC и IAF мултилатералних споразума о међусобном признавању у комбинацији са симболом акредитације представљају комбиноване знакове за које АТС даје право акредитованим телима за оцењивање усаглашености да их користе.

Смањење обима акредитације
Процес одузимања дела обима акредитације.

Суспензија акредитације
Процес привременог поништења акредитације, у потпуности или за део обима акредитације.

Тело за оцењивање усаглашености
Правно лице или део правног лица, такав да може бити правно одговоран, које обавља послове оцењивања усаглашености, што укључује испитивање, еталонирање, сертификацију, контролисање, верификацију и валидацију или испитивање оспособљености.
Напомена: Када се у овим Правилима користи израз тело за оцењивање усаглашености, он се односи и на подносиоца пријаве за акредитацију и на акредитовано тело за оцењивање усаглашености, уколико није другачије наведено.

Исправа о усаглашености
Извештај о испитивању, уверење о еталонирању, сертификат, извештај или сертификат о контролисању, извештај о верификацији и валидацији, извештај о испитивању оспособљености, који издаје акредитовано тело за оцењивање усаглашености за активности из додељеног обима акредитације.

Међународне организације
Међународне организације, чији је АТС члан, су: European co-operation for Accreditation (EA) - Европска организација за акредитацију, International Accreditation Forum (IAF) - Међународни форум за акредитацију и International Laboratory Accreditation cooperation (ILAC) - Међународна организација за акредитацију лабораторија.

Критеријуми за акредитацију

КРИТЕРИЈУМИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ

- Критеријуми за акредитацију 

Критеријуми за стицање и одржавање акредитације су утврђени у:
- Закону о акредитацији;
- српским стандардима којима су преузети међународни, односно европски хармонизовани стандарди, који садрже опште критеријуме, односно захтеве које треба да испуне тела за оцењивање усаглашености за поједине врсте акредитација;
- документима са обавезном применом као што су смернице за примену европских и међународних стандарда и упутстава из области акредитације и оцењивања усаглашености које су издали ЕА, IAF и ILAC;
- правилима акредитације.

Листа докумената који садрже захтеве које треба да испуни тело за оцењивање усаглашености је расположива и на захтев.

- Измене критеријума акредитације

Уколико се измене критеријуми  акредитације, АТС о томе обавештава тела за оцењивање усаглашености, као и о прелазном периоду у којем су дужна да се усагласе са измењеним критеријумима.

- Информације о критеријумима акредитације

Све битне информације о критеријумима акредитације ажурирају се на интернет страници, а могу се добити и на захтев.

Пренос акредитације

ПРЕНОС АКРЕДИТАЦИЈЕ

У случају промена статуса или власника акредитованог тела за оцењивање усаглашености АТС ће пренети акредитацију правном следбенику тела за оцењивање усаглашености под условом да је:
- прихватио политику и поступке система менаџмента тела за оцењивање усаглашености;
- задржао кључно особље тела за оцењивање усаглашености;
- задржао и примењује методе и поступке оцењивања усаглашености које је користило акредитовано тело за оцењивање усаглашености;
- задржао опрему и уређаје и релевантни простор тела за оцењивање усаглашености који су неопходни и довољни за компетентно спровођење послова оцењивања усаглашености.

Уколико се захтева пренос акредитације, акредитовано тело за оцењивање усаглашености доставља АТС-у захтев за пренос акредитације који садржи:
- опис разлога због којих се тражи пренос акредитације;
- јасан и прецизан опис новог правног статуса, као и сва релевантна документа којима се потврђује нови правни статус;
- опис могућих промена у систему менаџмента;
- изјаву новог власника/менаџмента да ће испуњавати критеријуме за акредитацију;
- планиране активности са временском одредницом за ажурирање пословника о квалитету, документованих поступака и осталих докумената у складу са насталим променама;
- информације у вези ажурирања неопходних уговора са запосленима, уговорима са подуговарачима и сл., где је релевантно.

У зависности од насталих промена, АТС ће одлучити да ли ће донети одлуку о преносу акредитације на основу достављених докумената или ће донети одговарајућу одлуку након добијања додатних информација или реализације надзорног оцењивања.

Поверљивост

ПОВЕРЉИВОСТ

Запослени у АТС-у, лица из органа и стручних тела АТС-а, као и лица која су уговорно ангажована да обављају одређене послове у име АТС-а, обавезни су да осигурају поверљивост података и информација до којих долазе при обављању послова за АТС. У случајевима када постоји законска обавеза да се такви подаци објаве, АТС ће о томе обавестити у писаној форми заинтересоване стране.

АТС је утврдиo документа и податке, који се сматрају поверљивим, начин чувања поверљивости, као и поступак у случају повреде правила о поверљивости.

Језик поступка акредитације

ЈЕЗИК ПОСТУПКА АКРЕДИТАЦИЈЕ

АТС спроводи поступак акредитације на српском језику. У случајевима прекограничне акредитације односно ангажовања страног оцењивача у тиму за оцењивање, оцењивање или део оцењивања се спроводи на енглеском језику, односно другом договореном језику.

Трошкови акредитације

ТРОШКОВИ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Тело за оцењивање усаглашености плаћа одговарајуће трошкове акредитације у складу са потписаним уговором којим се регулишу међусобна права и обавезе, као и Одлуком о висини трошкова акредитације.

Прекогранична акредитација

ПРЕКОГРАНИЧНА АКРЕДИТАЦИЈА

Политика, коју АТС примењује у поступку акредитације тела за оцењивање усаглашености са седиштем изван територије Републике Србије и телима за оцењивање усаглашености из Републике Србије која обављају послове оцењивања усаглашености у иностранству, утврђена је Правилима прекограничне акредитације.

Поступак акредитације

ПОСТУПАК АКРЕДИТАЦИЈЕ  

Подношење пријаве за акредитацију
         - Подношење пријаве за акредитацију
         - Документа за отпочињање поступка акредитације

Разматрање пријаве за акредитацију 
         - Разматрање пријаве за акредитацију
         - Уговарање
         - Прелиминарна посета

Припрема за оцењивање

Оцењивање
         - Преглед документације
         - Оцењивање на лицу места
         - Отклањање неусаглашености

Додела акредитације
         - Одлука о акредитацији
         - Сертификат о акредитацији

Подношење пријаве за акредитацију

ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ

Попуњена Пријава за акредитацију (у папирној форми), потписана и оверена од стране овлашћене особе са свим документима, подацима и информацијама који се траже у делу IV Пријаве за акредитацију, се шаље на адресу:

АКРЕДИТАЦИОНО ТЕЛО СРБИЈЕ

Влајковићева 3, 5. спрат
11103 Београд
Србија
Адреса за слање поште: Влајковићева 3, 11000 Београд 6, Поштански фах 92, Србија

За сваку врсту акредитације се попуњава посебна пријава за акредитацију. Уз попуњени образац Пријаве за акредитацију, тело за оцењивање усаглашености доставља и одговарајућа документа/информације/податке који су наведени у одговарајућем  додатку Пријаве за акредитацију и то на следећи начин*:

Врста акредитације Прва акредитација/
обнављање акредитације
(назив документа)
Проширење обима акредитације
(назив документа)

Лабораторија за испитивање (SRPS ISO/IEC 17025)

АТС-ПР11-О01 +
АТС-ПР11-О01_Д.1

АТС-ПР11-О01_Д.1.1
АТС-ПР11-О01_Д-1.1.А

Лабораторија за еталонирање (SRPS ISO/IEC 17025)

АТС-ПР11-О01 +
АТС-ПР11-О01_Д.2

АТС-ПР11-О01_Д.2.1

Медицинска лабораторија (SRPS EN ISO 15189)

АТС-ПР11-О01 +
АТС-ПР11-О01_Д.3

АТС-ПР11-О01_Д.3.1

Контролно тело (SRPS ISO/IEC 17020)

АТС-ПР11-О01 +
АТС-ПР11-О01_Д.4

АТС-ПР11-О01_Д.4.1

Сертификационо тело (производ) (SRPS ISO/IEC 17065)

АТС-ПР11-О01 +
АТС-ПР11-О01_Д.5

АТС-ПР11-О01_Д.5.1

Сертификационо тело (системи менаџмента) (SRPS ISO/IEC 17021)

АТС-ПР11-О01 +
АТС-ПР11-О01_Д.6

АТС-ПР11-О01_Д.6.1

Сертификационо тело (особе) (SRPS ISO/IEC 17024)

АТС-ПР11-О01 +
АТС-ПР11-О01_Д.7

АТС-ПР11-О01_Д.7.1

Провајдер за испитивање оспособљености (SRPS ISO/IEC 17043)

АТС-ПР11-О01 +
АТС-ПР11-О01_Д.8

АТС-ПР11-О01_Д.8.1

Легенда*:

- АТС-ПР11-О01, Пријава за акредитацију

- АТС-ПР11-О01_Д.1, Додатак Д.1 Пријаве за акредитацију (за лабораторије за испитивање – SRPS ISO/IEC 17025)

- АТС-ПР11-О01_Д.1.1, Додатак Д.1.1 Пријаве за акредитацију (за лабораторије за испитивање – SRPS ISO/IEC 17025) – само за проширење обима акредитације

- АТС-ПР11-О01_Д.1.1.А  Додатак Д.1.1 А Пријаве за акредитацију (за лабораторије за испитивање – SRPS ISO/IEC 17025) – само за проширење обима акредитације за потребе именовања

- АТС-ПР11-О01_Д.2, Додатак Д.2 Пријаве за акредитацију (за лабораторије за еталонирање – SRPS ISO/IEC 17025)

- АТС-ПР11-О01_Д.2.1, Додатак Д.2.1 Пријаве за акредитацију (за лабораторије за еталонирање – SRPS ISO/IEC 17025) – само за проширење обима акредитације

- АТС-ПР11-О01_Д.3, Додатак Д.3 Пријаве за акредитацију (за медицинске лабораторије – SRPS ISO 15189)

- АТС-ПР11-О01_Д.3.1, Додатак Д.3.1 Пријаве за акредитацију (за медицинске лабораторије– SRPS ISO 15189) – само за проширење обима акредитације

- АТС-ПР11-О01_Д.4, Додатак Д.4 Пријаве за акредитацију (за контролна тела – SRPS ISO/IEC 17020)

- АТС-ПР11-О01_Д.4.1, Додатак Д.4.1 Пријаве за акредитацију (за контролна тела – SRPS ISO/IEC 17020) – само за проширење обима акредитације

- АТС-ПР11-О01_Д.5, Додатак Д.5 Пријаве за акредитацију (за сертификациона тела – SRPS ISO/IEC 17065)

- АТС-ПР11-О01_Д.5.1, Додатак Д.5.1 Пријаве за акредитацију (за сертификациона тела – SRPS ISO/IEC 17065) – само за проширење обима акредитације

- АТС-ПР11-О01_Д.6, Додатак Д.6 Пријаве за акредитацију (за сертификациона тела – SRPS ISO/IEC 17021)

- АТС-ПР11-О01_Д.6.1, Додатак Д.6.1 Пријаве за акредитацију (за сертификациона тела – SRPS ISO/IEC 17021) – само за проширење обима акредитације

- АТС-ПР11-О01_Д.7, Додатак Д.7 Пријаве за акредитацију (за сертификациона тела – SRPS ISO/IEC 17024)

- АТС-ПР11-О01_Д.7.1, Додатак Д.7.1 Пријаве за акредитацију (за сертификациона тела – SRPS ISO/IEC 17024) – само за проширење обима акредитације

- АТС-ПР11-О01_Д.8, Додатак Д.8 Пријаве за акредитацију (за провајдере за испитивање оспособљености – SRPS ISO/IEC 17043)

- АТС-ПР11-О01_Д.8.1, Додатак Д.8.1 Пријаве за акредитацију (за провајдере за испитивање оспособљености – SRPS ISO/IEC 17043) – само за проширење обима акредитације

Тражени обим акредитације мора да буде исказан у складу са смерницама АТС-а за исказивање обима акредитације у зависности од врсте акредитације, а које су доступне у Одељку Документи и прописи.

Такође је потребно истаћи да су критеријуми за стицање и одржавање акредитације утврђени у:
- Закону о акредитацији;
- српским стандардима и упутствима који садрже опште критеријуме, односно захтеве које треба да испуне тела за оцењивање усаглашености за поједине врсте акредитација;
- документима са обавезном применом као што су смернице за примену европских и међународних стандарда и упутстава из области оцењивања усаглашености које су издали ЕА, IAF и ILAC;
- правилима акредитације.
Листа докумената који садрже захтеве које треба да испуни тело за оцењивање усаглашености је расположива и на захтев.

- Измене критеријума акредитације

Уколико се измене критеријуми  акредитације, АТС о томе обавештава тела за оцењивање усаглашености, као и о прелазном периоду у којем су дужна да се усагласе са измењеним критеријумима.

- Информације о критеријумима акредитације

Поред ових Правила, све битне информације о критеријумима акредитације ажурирају се на интернет страници, а могу се добити и на захтев.

У складу са чланом 1. Одлуке о висини трошкова акредитације („Сл. гласник РС“ бр. 43/2013), организације унапред уплаћују одговарајуће трошкове акредитације на рачун АТС-а број 840-867668-22. Детаљно упутство о трошковима акредитације и упутство о начину попуњавања образаца налога за пренос можете пронаћи у документу Одлука о висини трошкова акредитације и упутство за примену одлуке.

Напомена*): Стандарди, у којима су дати захтеви за одређене врсте акредитације, могу се купити у Институту за стандардизацију Србије, улица Стевана Бракуса 2 (Баново Брдо), 11030 Београд, или се могу наручити путем сајта Института.

Телефони за обавештења у Информационом центру Института су: 011 6547-293, 3409-310, е-mail: infocentar@iss.rs 

Разматрање пријаве за акредитацију

РАЗМАТРАЊЕ ПРИЈАВЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ

- Разматрање пријаве за акредитацију

Пријава за акредитацију са пратећом документацијом се евидентира у АТС-у на прописан начин. Комплетност сваке поднете пријаве за акредитацију и пратеће документације се преиспитује и, у случају некомплетности пријаве, АТС ће тражити од тела за оцењивање усаглашености да допуни пријаву. Допуна пријаве за акредитацију се може тражити највише два пута. Уколико тело за оцењивање усаглашености ни после две допуне, не достави комплетну пријаву, АТС неће прихватити пријаву, а тело за оцењивање усаглашености у том случају има право жалбе.
Након комплетирања пријаве за акредитацију приступа се преиспитивању пријаве за акредитацију током кога се утврђује адекватност и јасна дефинисаност информација достављених од стране подносиоца пријаве, што укључује и правни статус подносиоца пријаве за акредитацију, да ли делатност коју тело за оцењивање усаглашености обавља и за коју тражи акредитацију, може бити предмет акредитације и да ли је акредитација за делатност за коју се тражи акредитација у делокругу рада АТС-а. АТС ће преиспитати и сопствену способност - капацитете да обави оцењивање тела за оцењивање усаглашености у смислу сопствене политике, компетентности и расположивости одговарајућих оцењивача и експерата и других потребних ресурса, као и способности да благовремено обави почетно оцењивање и додели акредитацију.
Уколико на основу преиспитивања АТС не може прихватити пријаву за акредитацију (нпр. пријављени обим акредитације није у делокругу рада АТС-а или из било ког другог оправданог разлога), тело за оцењивање усаглашености ће о томе писаним путем бити обавештено, уз адекватно објашњење разлога неприхватања пријаве.
Тело за оцењивање усаглашености има право жалбе уколико је незадовољно одлуком АТС-а о неприхватању пријаве.

- Уговарање

Након прихватања пријаве за акредитацију од стране АТС-а, међусобна питања у вези са поступком акредитације, доделом акта о акредитацији, одржавања акредитације и трошковима акредитације, АТС и тело за оцењивање усаглашености уређују уговором. У уговору су наведени права и обавезе уговорних страна и друга питања везана за акредитацију, поступак акредитације, доделу акта о акредитацији, одржавање акредитације, трошкове акредитације. Уговор о акредитацији се склапа са телом за оцењивање усаглашености - правним лицем које је поднело пријаву за акредитацију, а у уговору се по потреби може навести и организациона целина подносиоца пријаве за акредитацију у којој ће се обављати послови под акредитацијом.У име тела за оцењивање усаглашености уговор потписује овлашћени представник правног лица. Уговор производи правно дејство и сматра се важећим даном потписивања од стране директора АТС-а. У случају да овлашћени представник правног лица исти не потпише АТС доноси одлуку о прекиду поступка акредитације.
Тело за оцењивање усаглашености има право жалбе уколико је незадовољно одлуком АТС-а о прекиду поступка акредитације.

 

- Прелиминарна посета

Тело за оцењивање усаглашености, при попуњавању пријаве за акредитацију, може да се изјасни да жели реализацију прелиминарне посете током које треба да се оцени његова спремност за оцењивање и за коју сноси прописане трошкове.
Прелиминарна посета се реализује са циљем да се:
- изворно упозна организациона поставка, локације и ресурси којима располаже тело за оцењивање усаглашености за тражени обим акредитације;
- процени његова општа припремљеност за наставак поступка акредитације;
- упозна ниво документованости система менаџмента у односу на захтеве референтних докумената за акредитацију тела за оцењивање усаглашености;
- процени трајање, обим и неопходни ресурси за оцењивање.
О реализованој прелиминарној посети се израђује записник о посети који се доставља телу за оцењивање усаглашености.
Почетак следеће активности у поступку акредитације не може бити дужи од 3 месеца од дана реализације прелиминарне посете. Уколико се тело за оцењивање усаглашености не изјасни о наставку поступка акредитације, сматра се да је одустао од акредитације и АТС доноси одлуку о прекиду поступка акредитације.
Тело за оцењивање усаглашености има право жалбе уколико је незадовољно одлуком АТС-а о прекиду поступка акредитације.

Припрема за оцењивање

ПРИПРЕМА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ

Именовање тима за оцењивање

Тим за оцењивање АТС-а се именује у складу са величином тела за оцењивање усаглашености и разноврсности области и обима послова оцењивања усаглашености за који се тражи акредитација. Тим за оцењивање чине водећи оцењивач и одговарајући број оцењивача/техничких оцењивача и/или техничких експерата за сваку област оцењивања усаглашености.
АТС благовремено обавештава тело за оцењивање усаглашености о именима чланова тима за оцењивање и организацији у којој су они запослени, како би се омогућило да тело за оцењивање усаглашености упути примедбе на именовање одређеног члана тима. У случају постојања писане примедбе на поједине чланове, иста се разматра и уколико се процени да је примедба оправдана, именује се нови тим за оцењивање/вођа тима/члан тима. У случају да тело за оцењивање усаглашености није сагласно ни са измењеним тимом за оцењивање, АТС предлаже да именује у тим оцењивача/експерта из акредитационог тела потписника мултилатералних споразума, уместо члана тима за чије именовање је упућена примедба. Уколико тело за оцењивање усаглашености није сагласно ни са измењеним тимом за оцењивање уз ангажовање оцењивача/експерта из иностранства, АТС доноси одлуку о прекиду поступка акредитације.
Тело за оцењивање усаглашености има право жалбе уколико је незадовољно одлуком АТС-а о прекиду поступка акредитације.
Ангажовање оцењивача/техничких експерата из других акредитационих тела потписница ЕА MLA споразума могуће је и уколико приликом преиспитивања сопствених ресурса за спровођење поступка акредитације АТС процени да нема довољну компетентност, односно да му недостају људски ресурси за компетентно и непристрасно обављање предметног оцењивања или у случају прекограничне акредитације.

Оцењивање

ОЦЕЊИВАЊЕ

Поступак оцењивања спроводи именовани тим за оцењивање кроз фазе прегледа документације и оцењивање на лицу места које обухвата и осведочење у спровођење поступака оцењивања усаглашености.

- Преглед документације

Преглед достављене документације обавља тим за оцењивање. Прегледом документације се утврђује усаглашеност документације са захтевима референтних докумената за пријављену врсту и обим акредитације. Неусаглашености и/или недостаци утврђене у овој фази морају бити отклоњене у дефинисаном року. Уколико тело за оцењивање усаглашености не достави благовремено доказе о отклоњеним неусаглашеностима и/или недостацима АТС тражи писано изјашњење о намерама за наставак поступка акредитације.
Уколико се тело за оцењивање усаглашености не изјасни у дефинисаном року о наставку поступка акредитације, односно не достави доказе, сматра се да је одустало од даљег поступка акредитације и АТС доноси одлуку о прекиду поступка акредитације.
Тело за оцењивање усаглашености има право жалбе уколико је незадовољно одлуком АТС-а о прекиду поступка акредитације.

- Оцењивање на лицу места

За свако оцењивање израђује се план оцењивања и усаглашава термин за спровођење оцењивања на лицу места са телом за оцењивање усаглашености. План оцењивања, поред осталих елемената, обавезно садржи и експлицитно навођење поступака оцењивања усаглашености из траженог обима акредитације који ће бити предмет осведочења од стране тима за оцењивање АТС-а.
Осведочење се може обавити на локацији тела за оцењивање усаглашености и/или на локацијама где оно обавља послове оцењивања усаглашености за које је затражило акредитацију. Када осведочење у планиране и договорене послове оцењивања усаглашености није могуће спровести током оцењивања на лицу места, оно се планира посебно - пре или после оцењивања на локацији. Избор репрезентативних узорака послова оцењивања усаглашености, који ће бити предмет осведочења се обавља уз поштовање критеријума за осведочење који су дати у упутству за одређивање локација на којима ће се обавити оцењивање, броја дана оцењивања и за избор репрезентативног узорка послова оцењивања усаглашености из обима акредитације који ће бити предмет осведочења.
Оцењивање на лицу места спроводи се у складу са процедуром АТС-а за оцењивање тела за оцењивање усаглашености и састоји се од уводног састанка, оцењивања и завршног састанка.
На уводном састанку представницима тела за оцењивање усаглашености се саопштавају све релевантне информације у вези поступка оцењивања и даљег тока поступка акредитације, укључујући и обавезе у вези чувања поверљивости. На уводном састанку се, између осталог потврђује план и обим оцењивања.
Тело за оцењивање усаглашености мора током оцењивања омогућити тиму за оцењивање АТС-а увид у сва релевантна документа, приступ у све просторије које су у вези са пословима оцењивања усаглашености за који се тражи акредитација, као и разговор са особљем које је укључено у послове обухваћене оцењивањем.
На завршном састанку, тим за оцењивање обавештава представнике тела за оцењивање усаглашености о налазима оцењивања, укључујући и утврђене неусаглашености и/или забринутости, уколико их је било, поступак у вези решавања утврђених неусаглашености и/или забринутости, као и препоруку тима за оцењивање у вези одлуке о акредитацији. Телу за оцењивање усаглашености се мора омогућити да постави питања, односно затражи разјашњења у вези налаза тима за оцењивање. Вођа тима израђује Записник са завршног састанка који садржи основне информације о току оцењивања на лицу места, позивање на листу утврђених неусаглашености и/или забринутости (Листу налаза) и препоруку тима за оцењивање. Записник потписује вођа тима и представник тела за оцењивање усаглашености. Уколико не дође до разумевања, односно не постигне се сагласност у вези са констатованим неусаглашеностима и/или забринутостима, односно препоруком тима у вези одлуке о акредитацији, вођа тима то наводи у записнику. Представници тела за оцењивање усаглашености се изјашњавају о налазима оцењивања и у случају неслагања са налазима тима за оцењивање, објашњење неслагања тело за оцењивање усаглашености може проследити АТС-у.
Након оцењивања на лицу места, тим за оцењивање израђује писани извештај о оцењивању који се доставља оцењиваном телу за оцењивање усаглашености.

- Отклањање неусаглашености

Када су током оцењивања утврђене неусаглашености, тело за оцењивање усаглашености је дужно да у дефинисаном року достави предлог мера за отклањање утврђених неусаглашености који укључује и анализу узрока неусаглашености. Уколико вођа тима и чланови тима за оцењивање не оцене предложене мере као адекватне тело за оцењивање усаглашености има додатни рок да дефинише нови предлог мера. Рок за отклањање неусаглашености не може бити дужи од четири месеца приликом почетног оцењивања, од дана када је прихваћен предлог мера за њихово отклањање. У свим осталим случајевима, рок за отклањање неусаглашености не може бити дужи од два месеца.
У дефинисаном року тело за оцењивање усаглашености обавештава АТС, писаним путем, о отклањању утврђених неусаглашености и доставља доказе о спроведеним мерама, односно отклањању неусаглашености.
Тим за оцењивање потврђује да ли су утврђене неусаглашености отклоњене на задовољавајући начин. Потврђивање отклањања неусаглашености се може обавити прегледом и оценом достављених писаних доказа и/или накнадним оцењивањем.Уколико се мере за отклањање неусаглашености не дефинишу у утврђеном року, односно неусаглашености не отклоне у предвиђеном року, односно уколико су предложене мере и даље неадекватне, АТС доноси одлуку о недодељивању акредитације, а поступак се може поново покренути подношењем нове пријаве за акредитацију.
Тело за оцењивање усаглашености има право жалбе уколико је незадовољно одлуком АТС-а о недодељивању акредитације.
Када су током оцењивања утврђене забринутости, тело за оцењивање усаглашености је дужно да у дефинисаном року достави предлог мера и рокова за отклањање утврђених забринутости, који укључује и анализу узрока забринутости. Уколико вођа тима и чланови тима за оцењивање не оцене предложене мере и рокове као адекватне, тело за оцењивање усаглашености има додатни рок да дефинише нови предлог мера.
Тим за оцењивање потврђује да ли су утврђене забринутости отклоњене на задовољавајући начин, током наредног оцењивања тела за оцењивање усаглашености. Уколико се том приликом установи да утврђена забринутост није отклоњена, онда се у вези тог захтева може утврдити неусаглашеност.

Додела акредитације

ДОДЕЛА АКРЕДИТАЦИЈЕ

- Препорука тима за оцењивање

Након завршених активности оцењивања и верификације отклоњености утврђених неусаглашености, односно потврде да су предложене мере и рокови за отклањање утврђених забринутости одговарајући, тим за оцењивање даје препоруку у вези са акредитацијом у Сумарном извештају о оцењивању и/или анексу Сумарног извештаја о оцењивању.

- Одлука о акредитацији

 Одлуке о акредитацији доноси директор АТС-а на основу предлога Комисије за акредитацију.
Комисија за акредитацију се састоји од стално запосленог особља у АТС-у који нису учествовали у оцењивању о чијим налазима се одлучује и екстерно ангажованих експерата који обезбеђују потребну техничку експертизу за области оцењивања усаглашености којe су предмет одлучивања о акредитацији.
Комисија за акредитацију разматра информације из предмета који је доспео на одлучивање, утврђује његову комплетност, вреднује јасност, разумљивост и довољност информација на основу којих се доноси одлука о акредитацији, сходно писаној процедури за одлучивање и доделу акредитације. Уколико Комисија утврди да информације нису довољне за доношење одговарајућег предлога одлуке, затражиће се додатне информације од тима за оцењивање или оцењиваног тела за оцењивање усаглашености, што може укључити и спровођење додатног оцењивања.
На одлуку о акредитацији која је неповљна по њега, тело за оцењивање усаглашености има право жалбе.
Поступак акредитације се може поново покренути подношењем нове пријаве за акредитацију.

- Сертификат о акредитацији и позивање на акредитацију

Ако се након спроведеног поступка акредитације утврди да тело за оцењивање усаглашености испуњава критеријуме за акредитацију, АТС доноси Одлуку о акредитацији и издаје телу за оцењивање усаглашености Сертификат о акредитацији са приложеним Обимом акредитације (пописом акредитованих послова оцењивања усаглашености). АТС уз Сертификат о акредитацији додељује симбол акредитације и/или комбиновани знак, који тело за оцењивање усаглашености користи у складу са Правилима за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника ЕА MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума. Сертификат о акредитацији важи четири године.

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености може, уместо симбола акредитације, да се текстуално позива на акредитацију или на статус АТС-а као потписника мултилатералних споразума или да користи комбиноване знакове у складу са Правилима за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника ЕА MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума.

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености се уписује у Регистар акредитованих тела за оцењивање усаглашености.

Надзор

НАДЗОР

АТС спроводи активности надзора над акредитованим телима за оцењивање усаглашености са циљем осигурања сталног задовољења прописаних захтева за послове за које је акредитација додељена.

Надзор над акредитованим телима за оцењивање усаглашености обухвата надзорно оцењивање и друге надзорне активности.

Надзорно оцењивање се обавља на лицу места, односно у седишту/седиштима акредитованог тела за оцењивање усаглашености и/или на местима где се обављају активности под акредитацијом, у циљу потврђивања рада акредитованог тела за оцењивање усаглашености у складу са критеријумима акредитације.

Надзорне активности АТС спроводи континуирано током целог периода - циклуса важења акредитације, и оне обухватају прикупљање и анализу свих информација значајних за одржавање статуса или рада акредитованог тела за оцењивање усаглашености у погледу поштовања критеријума и захтева за акредитацију и правила акредитације.

Надзорна оцењивања могу бити редовна и ванредна.

РЕДОВНО НАДЗОРНО ОЦЕЊИВАЊЕ

Редовно надзорно оцењивање се обавља у складу са планом надзорних оцењивања акредитованих тела за оцењивање усаглашености. Акредитовано тело за оцењивање усаглашености је дужнo да омогући реализацију надзорних оцењивања у планираним роковима и да обезбеди услове за обављање надзорног оцењивања, у супротном, АТС може да предузме мере за суспензију односно укидање акредитације.
Током сваког надзорног оцењивања обавезно се оцењује поштовање правила акредитације, резултати преиспитивања од стране руководства, извештаји о спроведеним интерним проверама, резултати предузетих корективних и превентивних мера, решавање жалби и приговора, резултати учешћа у међулабораторијским поређењима и програмима за испитивање оспособљености и издате исправе о усаглашености под акредитацијом. У току периода трајања акредитације редовним надзорним оцењивањима оцењује се испуњење свих захтева и и осведочава се у репрезентативне послове оцењивања усаглашености за цео обим акредитације.

- Припрема и увид у документацију

Прво редовно надзорно оцењивање се спроводи у интервалу од 6 до 9 месеци, а изузетно 12 месеци уколико је акредитација предуслов за овлашћивање/именовање, друго редовно надзорно оцењивање у интервалу од 18 до 21 месеци, а треће редовно надзорно оцењивање у интервалу од 30 до 33 месеца од датума додељивања акредитације.

О редовном надзорном оцењивању акредитовано тело за оцењивање усаглашености се обавештава најмање три месеца  пре планираног термина реализације.

За редовно надзорно оцењивање АТС именује тим за оцењивање у зависности од активности предвиђених Планом надзорних активности с тим да, када је могуће, вођа тима остаје исти током периода важења акредитације.

Увид у документацију за редовно надзорно оцењивање подразумева анализу следећих докумената:

- извештаја са претходних оцењивања са пратећим записима;
- евентуално достављене документације система менаџмента квалитетом у случају да је било промена у документацији;
- записа о резултатима учешћа у програмима за испитивање оспособљености и међулабораторијским поређењима;
- записа о интерним проверама и преиспитивању од стране руководства;
- записа о разрешењу приговора и жалби, ако их је било;
- обавештења од стране тела за оцењивање усаглашености о променама које могу утицати на услове под којима је додељена акредитација.

- Надзорно оцењивање

Надзорним оцењивањем на лицу места сваки пут се обавезно мора:
- оценити ефикасност спроведених корективних мера за отклањање неусаглашености утврђених током претходног оцењивања;
- оценити резултате спровођења интерних провера и преиспитивања од стране руководства;
- потврдити састав и статус особља које је укључено у спровођење поступка оцењивања усаглашености;
- оценити стање опреме и примену политике везане за следивост мерења, резултате учешћа у међулабораторијским поређењима и програмима за испитивање оспособљености;
- према утврђеном плану, оценити активности као што су управљање документацијом, набавка, програм обуке, провера исправа о усаглашености и сл.;
- према утврђеном плану, осведочити се у поступке оцењивања усаглашености.

- Извештавање

Након обављеног надзорног оцењивања израђује се извештај о оцењивању.

- Доношење одлуке о одржавању акредитације

На основу препоруке тима за оцењивање, односно предлога Комисије за акредитацију, у складу са писаном процедуром за одлучивање и доделу акредитације доноси се одговарајућа одлука која може бити: о одржавању акредитације, промени обима акредитације, суспензији или укидању акредитације. Тело за оцењивање усаглашености има право жалбе уколико је незадовољно одлуком АТС-а.

ВАНРЕДНО НАДЗОРНО ОЦЕЊИВАЊЕ

Ванредно надзорно оцењивање се спроводи по потреби, и то:
- када постоје приговори или писане примедбе на рад акредитованог тела за оцењивање усаглашености;
- када се у акредитованом телу за оцењивање усаглашености догоде промене које могу утицати на испуњавање услова под којима је додељена акредитација и захтева из референтних стандарда за акредитацију (промене правног статуса, унутрашње организације, управљачке структуре, поступака оцењивања усаглашености, материјално-техничких и људских ресурса итд.);
- када је, након суспензије, потребно да се провери и потврди да ли акредитовано суспендовано тело за оцењивање усаглашености поново испуњава критеријуме и захтеве за акредитацију;
- када АТС током обављања редовних надзорних активности, дође до одређених информација и сазнања о акредитованом телу за оцењивање усаглашености које могу утицати на статус додељене акредитације или поштовање правила АТС-а од стране тела за оцењивање усаглашености.

Одлуку о спровођењу ванредног надзорног оцењивања доноси директор АТС-а.

Обнављање акредитације

ОБНАВЉАЊЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености које жели да обнови акредитацију, писаним путем обавештава АТС, најмање 9 месеци пре истека важеће акредитације и доставља пријаву за обнављање акредитације са пратећом документацијом. Поновно оцењивање у поступку обнављања акредитације се, по правилу, спроводи 6 месеци пре истека важења акредитације.
Уколико из оправданих разлога акредитовано тело за оцењивање усаглашености не достави Пријаву за обнављање акредитације са пратећом документацијом 3 месеца пре истека важеће акредитације, АТС неће спроводити поступак обнављања акредитације, а тело за оцењивање усаглашености може да поднесе Пријаву за акредитацију, која ће се решавати у складу са поглављем 4 ових Правила.
Поновно оцењивање се спроводи на исти начин као и почетно оцењивање, с тим да се изоставља прелиминарна посета.

Доношење одлуке о обнављању акредитације се врши на исти начин као и доношење одлуке о додели акредитације.

Тело за оцењивање усаглашености има право жалбе уколико је незадовољно одлуком АТС-а да се не обнови акредитација.

Уколико је акредитовано тело за оцењивање усаглашености поднело пријаву АТС-у за обнављање акредитације у предвиђеном року, а одлука о обнављању акредитације није донета до истека важеће акредитације, а само кашњење је проузроковано од стране АТС-а, директор може донети одлуку о продужењу акредитације, до доношења одлуке о обнављању акредитације, а најдуже до 3 месеца од истека претходне акредитације.

Промене у обиму акредитације

ПРОМЕНЕ У ОБИМУ АКРЕДИТАЦИЈЕ

ПРОШИРЕЊЕ ОБИМА АКРЕДИТАЦИЈЕ

За проширење обима акредитације акредитовано тело за оцењивање усаглашености се може пријавити у било које време током важења акредитације, што укључује и проширење обима акредитације у поступку обнављања акредитације, с тим што се у том случају не подноси пријава за проширење обима акредитације већ се у траженом обиму акредитације идентификују послови оцењивања усаглашености за које тело за оцењивање усаглашености није акредитовано. Тражено проширења обима акредитације АТС преиспитује и доноси одлуку о томе да ли ће се оцењивање у сврху проширења обима акредитације спровести током редовног надзорног оцењивања или у посебном поступку, на захтев тела за оцењивање усаглашености.
Проширење обима акредитације не утиче на рок важења акредитације.  

СМАЊЕЊЕ ОБИМА АКРЕДИТАЦИЈЕ

Обим акредитације акредитованог тела за оцењивање усаглашености се може смањити на захтев тела за оцењивање усаглашености или на препоруку тима за оцењивање, након завршеног поступка оцењивања, односно на основу предлога Комисије за акредитацију.
Тело за оцењивање усаглашености има право жалбе уколико је незадовољно одлуком АТС-а о смањењу обима акредитације.

 

Обавезе

ОБАВЕЗЕ

ОБАВЕЗЕ ТЕЛА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ УСАГЛАШЕНОСТИ 

Тело за оцењивање усаглашености је у обавези да се у свом раду придржава установљене организације, сопствених правила и поступака који су били основа за добијање акредитације од стране АТС-а, као и да пружа услуге оцењивања усаглашености својим корисницима поштујући правила акредитације и критеријуме за акредитацију.

Тело за оцењивање усаглашености је у обавези да омогући АТС-у и његовим представницима праћење усаглашености са Правилима акредитације и одговарајућим критеријумима за акредитацију, што подразумева, али се не ограничава на:

- омогућавање приступа свим релевантним подручјима рада акредитованог тела за оцењивање усаглашености, што укључује и потребне аранжмане за проверу усаглашености са правилима акредитације на свим локацијама где се обављају послови под акредитацијом;
- стављање на располагање докумената и записа који се односе на послове оцењивања усаглашености под акредитацијом када то АТС захтева, а у циљу омогућавања оцењивања ради потврђивања одржавања акредитације;
- плаћање трошкова акредитације у прописаним роковима  у складу са Одлуком о висини трошкова акредитације;
- обавезу да одмах обавести АТС о свим променама које имају утицаја на статус акредитације, односно

 • промене у правном, власничком или организационом статусу;
 • промене организације, руководства и кључног особља;
 • промене овлашћених особа за потписивање исправа о усаглашености, где је применљиво;
 • промене политика, ресурса и локација;
 • промене садржаја сертификационе шеме;
 • промене састава комисије за сертификацију и других органа које одражавају утицај заинтересованих страна за сертификацију, где је применљиво, и
 • остале промене које имају утицаја на испуњавање критеријума за акредитацију.

Након анализе могућег утицаја насталих промена на статус акредитације, АТС ће одлучити о начину верификације истих, што може укључити и ванредно надзорно оцењивање.

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености је такође у обавези да:

 • своју акредитацију не користи на начин који би угрожавао репутацију АТС-а, водећи нарочито рачуна да се таквим коришћењем не ствара недоумица у погледу обима и садржаја додељене акредитације и да не даје никакве изјаве о својој акредитацији које се, по Правилима акредитације, могу сматрати злоупотребом додељене акредитације;
 • у случају било каквих недоумица око коришћења акредитације, која му је додељена, обрати АТС-у за добијање аутентичног тумачења;
 • у уговоре са корисницима услуга или у своје исправе о усаглашености не уноси било какве одреднице које наводе на закључак да су акредитацијом производ или услуга потврђени од стране АТС-а;
 • у случају суспензије акредитације делимично или у целини, мора одмах да престане да издаје исправе о усаглашености (укључујући и налепнице), као и друга документа која садрже симбол акредитације или комбиноване знакове или позивање на акредитацију или на статус АТС-а као потписника мултилатералних споразума у складу са Правилима за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника ЕА MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума и који се односи на активности за које је акредитација суспендована, као и на веб-страници;
 • након укидања акредитације врати АТС-у Сертификат о акредитацији и Обим акредитације; након престанка акредитације, истеком или укидањем треба да престане са изношењем било каквих тврдњи да је и даље акредитовано или да дистрибуира било какав документ/предмет који би садржао симбол акредитације или комбиноване знакове или текстуално позивање на акредитацију или статус АТС-а као потписника мултилатералних споразума у складу са Правилима АТС-а за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника ЕА MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума, што подразумева и уклањање истих са веб-странице;
 • уколико је акредитација укинута, писано обавести своје клијенте и наложи им да престану са употребом симбола акредитације, уколико је примењиво и о томе достави АТС-у писану изјаву;
 • обезбеди чување записа у вези насталих инцидентних ситуација, које се односе на безбедност производа покривених обимом акредитације, као и записе од стране корисника његових услуга или треће стране (на пример записи правосудних органа) и податке о предузетим одговарајућим корективним мерама у вези насталих инцидентних ситуација;
 • достави АТС-у детаље о мерама правосудних органа, које су предузете против њега, а у вези пружених услуга из обима акредитације;
 • када су овлашћена/именована од стране надлежних органа на основу акредитације, редовно извештавају АТС о важећем статусу овлашћивања/именовања (добијање, одузимање и сл.).

Акредитовано сертификационо тело односно тело које је поднело пријаву за акредитацију је у обавези да сваке године, пре надзорног/почетног/поновног оцењивања, АТС-у достави:

- ажурну листу сертификованих клијената;
- листу консултаната који су били ангажовани на успостављању система менаџмента њиховим сертификованим клијентима;
- ажурну листу аудитора/проверавача/оцењивача са следећим информацијама: име и презиме, квалификације, радно искуство, техничка компетентност (нпр. ЕА кôд, област сертификације) и списак клијената које је оцењивало.
- листу земаља у којима сертификационо тело издаје акредитоване сертификате и број издатих сертификата у свакој земљи;
- листу земаља у којима сертификационо тело спроводи активности сертификације са фиксних локација (сталне просторије сертификационог тела где се обављају послови сертификације и/или управља сертификационим телом, без обзира на њихово место и однос са сертификационим телом);
- листу земаља у којима сертификационо тело ангажује теренско особље (интерно или екстерно особље које спроводи активности сертификације у име сертификационог тела a не ради у сталним просторијама сертификационог тела) за спровођење активности сертификације;
- да назначи која је/су фиксн-а/е локациј-а/е одговорн-а/е за извођење и/или управљање кључним активностима дефинисаним у складу са документом IAF/ILAC A5 или одакле се управља теренским особљем које спроводи кључне активности; и
- да предочи механизме којима управља свим активностима које се одвијају на фиксним локацијама у иностранству или које изводи теренско особље.

Акредитовано сертификационо тело за сертификацију система менаџмента, осим наведених листа, у обавези је и да до краја јануара сваке године достави АТС-у следеће податке (према земљи и према стандарду по коме обавља сертификацију): број акредитованих сертификата који су важећи на крају децембра, број аудитора/проверавача/оцењивача, број остварених преноса сертификације, број закаснелих провера и број остварених проверавач дана, на основу упутства које ће том приликом добити од АТС-а.

Сертификационо, односно контролно тело, пре пријаве за акредитацију мора имати реализовану најмање једну сертификацију, односно контролисање за сваку пријављену шему сертификације односно област контролисања.
Сертификационим телима за сертификацију система менаџмента акредитација може бити додељена само за ЕА кодове/категорије ланца исхране/техничке области, за које је сертификационо тело извршило доношење одлуке о сертификацији – доделило сертификацију.

Уколико је акредитација предуслов за именовање/овлашћивање, акредитација може бити додељена и уз осведочење у рад тела за оцењивање усаглашености у симулираним условима. Именовано/овлашћено акредитовано тело за оцењивање усаглашености је у обавези да обавести АТС о свом првом оцењивању усаглашености ради осведочења АТС-а у рад у реалним условима. Уколико осведочење не буду омогућено до првог редовног надзорног оцењивања, АТС ће смањити, односно укинути додељену акредитацију.

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености је у обавези да најмање једном у две године обавља послове оцењивања усаглашености за које је акредитовано. У супротном, АТС ће смањити, односно укинути додељену акредитацију за послове оцењивања усаглашености који се не обављају дуже од две године.

Сертификационо тело за сертификацију система менаџмента не сме под акредитацијом да нуди и пружа услуге сертификације система менаџмента у складу са стандардима које АТС користи за акредитацију тела за оцењивање усаглшености (нпр. ISO/IEC 17025, ISO 15189 и сл.).

Детаљи, у вези позивања на статус акредитације и коришћење симбола акредитације, су утврђени Правилима за коришћење симбола акредитације, позивање на акредитацију и позивање на статус АТС-а као потписника EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA споразума. АТС ће, у случају некоректног позивања на акредитацију и коришћења симбола акредитације предузимати мере које могу укључити захтев за корективним мерама, ванредно надзорно оцењивањо, суспензију или укидање акредитације.

Тело за оцењивање усаглашености је у обавези да се у случајевима својих акредитованих активности у иностранству, постојања локација тела за оцењивање усаглашености у другим земљама, придржава Правила прекограничне акредитације (АТС-ПА05).

Тело за оцењивање усаглашености је у обавези да у случају потребе осведочења у рад АТС-а од стране тима за оцењивање из ЕА или друге међународне организације за акредитацију, у оквиру којих АТС има потписан мултилатерални споразум о међусобном признавању, прими током оцењивања од стране АТС-а, чланове тима за оцењивање из ЕА или друге међународне организације за акредитацију, који ће пратити и посматрати рад тима за оцењивање АТС-а.

Тело за оцењивање усаглашености је у обавези да учествује у међулабораторијским поређењима (interlaboratory comparision-ILC) и програмима за испитивања оспособљености (proficiency testing-PT), у складу са Правилима о учешћу у међулабораторијским поређењима и програмима за испитивање оспособљености, АТС-ПА02.
 

ОБАВЕЗЕ АТС-а

Обавезе према телима за оцењивање усаглашености
АТС је у обавези да обезбеди:

 • да се поступци оцењивања ограниче на оцену усаглашености са критеријумима за акредитацију;
 • да особље, које учествује у поступцима акредитације, буде компетентно, независно и непристрасно;
 • очување поверљивости информација и података до којих се дође у поступку акредитације;
 • јавну доступност ажурних информација о додељеним акредитацијама;
 • правовремено информисање о променама критеријума за акредитацију узимајући, по потреби, у обзир мишљења заинтересованих страна, као и о начинима на који ће верификовати да ли је свако акредитовано тело за оцењивање усаглашености извршило неопходна прилагођавања;
 • информације о обезбеђењу прихватљиве следивости резултата мерења;
 • информације о програмима испитивања оспособљености препорученим од стране ЕА;
 • информације о међународним аранжманима у које је укључено.

Обавезе према међународним организацијама за акредитацију

АТС као потписник мултилатералних аранжмана о међусобном признавању (EA MLA, ILAC MRA и IAF MLA) поштује све релевантне ЕА, ILAC и IAF обавезујуће смернице које се односе на поступак акредитације, односно на акредитациона тела и тела за оцењивање усаглашености.
Списак обавезујућих и информативних докумената, које су издале међународне организације за акредитацију дат је у документу EA-INF/01, чије важеће издање је доступно на адреси http://www.european-accreditation.org.
АТС као потписник ЕА MLA поштује захтеве из документа ЕА-1/06 који садржи критеријуме за потписивање и одржавање ЕА MLA.

Суспензија акредитације

СУСПЕНЗИЈА АКРЕДИТАЦИЈЕ

СУСПЕНЗИЈА НА ЗАХТЕВ

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености може током важења акредитације затражити од АТС-а суспензију акредитације, за део или укупан обим акредитације из разлога привремене спречености да обавља акредитоване послове оцењивања усаглашености уз поштовање критеријума за акредитацију и захтева референтних стандарда за акредитацију. Тражена суспензија се може одобрити највише до 6 месеци. Акредитовано тело за оцењивање усаглашености треба да затражи прекид суспензије у писаној форми најмање два месеца пре истека суспензије.
Суспензија акредитације се може укинути на основу резултата спроведеног оцењивања, или на основу достављених адекватних доказа о престанку важења околности које су довеле до суспензије.
Уколико се не стекну услови за прекид суспензије, АТС ће смањити обим акредитације у оном обиму у којем је изречена суспензија, односно укинути акредитацију уколико је била донета одлука о суспензији акредитације у целини.
Тело за оцењивање усаглашености има право жалбе уколико је незадовољно одлуком АТС-а о смањењу обима акредитације или укидању акредитације.
Трајање суспензије не утиче на рок важења акредитације.

ПРИНУДНА СУСПЕНЗИЈА 

АТС може суспендовати акредитацију на основу резултата надзорних активности, непоштовања уговорних обавеза, резултата спроведеног оцењивања или на основу предлога Комисије за акредитацију. Ова суспензија траје највише до 6 месеци, а може да обухвати део или цео обим акредитације. Изузетно, уколико је акредитација предуслов за овлашћивање/именовање, а дође до измене прописа, који регулишу предметну област оцењивања усаглашености, АТС може донети нову одлуку о суспензији акредитације за још најдуже шест месеци, док се тело за оцењивање усаглашености не прилагоди измењеним прописима. Акредитовано тело за оцењивање усаглашености треба да затражи прекид суспензије у писаној форми најмање два месеца пре истека суспензије. Принудна суспензија акредитације може се укинути на основу резултата ванредног надзорног оцењивања или на основу достављених адекватних доказа о престанку важења околности које су довеле до суспензије.

Уколико се не стекну услови за прекид суспензије, АТС ће смањити обим акредитације у оном обиму за који је донета одлука о суспензији, односно укинути акредитацију уколико је донета одлука о суспензији акредитације у целини.

Тело за оцењивање усаглашености има право жалбе уколико је незадовољно одлуком АТС-а о принудној суспензији.

Трајање суспензије не утиче на рок важења акредитације.

Престанак акредитације

ПРЕСТАНАК АКРЕДИТАЦИЈЕ

ОДУСТАЈАЊЕ ОД АКРЕДИТАЦИЈЕ

Акредитовано тело за оцењивање усаглашености може одустати од додељене акредитације из било којих разлога и у писаној форми затражити од АТС-а укидање акредитације у било ком тренутку.

УКИДАЊЕ АКРЕДИТАЦИЈЕ

АТС може укинути додељену акредитацију на основу резултата надзорних активности, непоштовања уговорних обавеза, резултата спроведеног оцењивања или на основу предлога Комисије за акредитацију. Посебно, АТС ће покренути процес укидања акредитације уколико током надзорних активности дође до сазнања да тело за оцењивање усаглашености са намером даје неистините информације о својој акредитацији, односно злоупотребљава акредитацију или својевољно крши правила акредитације. Након укидања акредитације, тело за оцењивање усаглашености мора одмах да АТС-у врати додељени Сертификат о акредитацији и Обим акредитације и обавеже се писаном изјавом да ће предузети све мере да после укидања акредитације не користи даље симбол акредитације или комбиноване знакове или да се текстуално више не позива на акредитацију нити на статус АТС-а као потписника ЕА MLA, ILAC MRA и/или IAF MLA споразума.

Тело за оцењивање усаглашености има право жалбе уколико је незадовољно одлуком АТС-а о укидању акредитације.

Тело за оцењивање усаглашености, коме је укинута акредитација, може поднети нову пријаву за акредитацију.  

Приговори и жалбе

ПРИГОВОРИ1)  И  ЖАЛБЕ2)

Директор АТС-а одлучује о приговорима од стране било које особе или организације у вези са активностима АТС-а или тела за оцењивање усаглашености у складу са писаном процедуром за решавање приговора.

АТС мора:
- размотрити оправданост приговора;
- када је то одговарајуће, треба обезбедити да приговор најпре размотри акредитовано тело за оцењивање усаглашености на који се он односи;
- предузети одговарајуће мере и оценити њихове ефекте;
- регистровати све приговоре и предузете мере и
- одговорити подносиоцу приговора.

Приговори достављени АТС-у, а који се односе на тела акредитована од стране других акредитационих тела, се упућују надлежном акредитационом телу.

Жалбе

На одлуке о акредитацији може се поднети жалба АТС-у у року од 15 дана од дана достављања одлуке. О жалби одлучује Комисија за жалбе која доноси одлуку о жалби у року од 30 дана од дана пријема жалбе. Комисију за жалбе образује Управни одбор АТС-а. Поступак, који спроводи АТС приликом решавања жалби које су му упућене, прописан је процедуром за решавање жалби.

Одлука Комисије за жалбе је коначна и против ње се може покренути управни спор.

1)Приговор
Израз незадовољства, осим жалбе, упућен акредитационом телу од стране било које особе или организације у вези са активностима акредитационог тела или акредитованог тела за оцењивање усаглашености на који се очекује одговор.

2)Жалба
Захтев тела за оцењивање усаглашености акредитационом телу да поново размотри било коју, по тело за оцењивање усаглашености, неповољну одлуку акредитационог тела, а која се односи на жељени статус акредитације.

Графичка шема поступка акредитације

ГРАФИЧКА ШЕМА ПОСТУПКА АКРЕДИТАЦИЈЕ

Поступак акредитације обухвата шест фаза

Ф1: Заинтересовано тело за оцењивање усаглашености (ТОУ) се информише о поступку акредитације путем интернет портала и, уколико има недоумица око питања акредитације, остварује иницијални контакт са АТС-ом у циљу јасне идентификације врсте акредитације која се тражи и  доставља пријаву за акредитацију са потребном документацијом.

Ф2: Након доставе целокупне документације АТС преиспитује поднету пријаву и достављену документацију. Поступком преиспитивања пријаве за акредитацију утврђује се способност АТС-а да обави оцењивање ТОУ у смислу сопствене политике, компетентности и расположивости одговарајућих оцењивача или експерата. Такође, преиспитивање обухвата и утврђивање способности АТС-а да благовремено обави почетно оцењивање подносиоца пријаве за акредитацију.

Ф3: У овој фази АТС врши програмирање оцењивања, именује тим за оцењивање и реализује прелиминарну посету уколико се ТОУ за исту одлучи.

Ф4: Поступак оцењивања спроводи именовани тим за оцењивање по фазама прегледа документације и оцењивања на лицу места које обухвата и осведочење у спровођење поступка оцењивања усаглашености и обухвата следеће активности: преглед документације, оцењивање на лицу места (планирање, оцењивање и извештавање о оцењивању), отклањање и верификација отклоњености неусаглашености. Након завршеног оцењивања и верификације отклоњености утврђених неусаглашености тим за оцењивање даје препоруку у вези са акредитацијом.

Ф5: Одлуку о акредитацији доноси директор АТС-а на основу предлога Комисије за акредитацију. На основу препоруке тима за оцењивање именована Комисија разматра предмет и даје предлог одлуке о акредитацији која је основ за коначну одлуку о акредитацији. Након тога, АТС издаје ТОУ Одлуку о акредитацији и сертификат о акредитацији са припадајућим Обимом акредитације.

Ф6: Након доделе акредитације, АТС прати да ли акредитовано тело за оцењивање усаглашености задовољава утврђене критеријуме кроз реализацију надзорних активности, односно надзорних оцењивања. У циљу обнављања акредитације спроводи се поновно оцењивање.