Међународне организације и споразуми

У Европи су државе чланице ЕУ и ЕФТА-е успоставиле мрежу националних акредитационих тела под називом Европска организација за акредитацију – ЕА која омогућава да се компетентност свих лабораторија, контролних и сертификационих тела оцењује по истим принципима у складу са међународним стандардима и процедурама. ЕА је основана као непрофитна организација која има задатак да дефинише, хармонизује и омогући доследну примену акредитације са циљем да се отклоне трговинске баријере и допринесе побољшању заштите здравља и безбедности.

Такође, ЕА је званично призната као организација задужена за питања акредитације у Европи у складу са Уредбом (ЕК) бр. 765/2008 Европског парламента и Савета од 9. јула 2008. године којом се успоставља правни оквир за пружање услуга акредитације у целој Европи. Овом Уредбом је прописано да у свакој држави чланици ЕУ може да постоји само по једно акредитационо тело коме влада одређене државе поверава обављање послова акредитације тела за оцењивање усаглашености у складу са захтевима међународних стандарда како у приватном тако и у државном сектору.

Поред ЕА, за нас значајне регионалне међународне организације која уређује област акредитације у Европи, постоје и међународне организације које уређују област акредитације на глобалном нивоу. Међународна организација за акредитацију лабораторија (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC) и Међународни форум за акредитацију (International Accreditation Forum - IAF) су међународне организације које на светском нивоу уређују област акредитације лабораторија и контролних, односно сертификационих тела.

ILAC и IAF су успоставили и одржавају систем мултилатералних споразума о међусобном признавању који се заснивају на регионалним споразумима који постоје у Европи (ILAC/IAF MRA/MLA), Азији (ILAC MRA)(APLAC - Asia Pacific Laboratory Accreditation Co-operation for laboratories and inspection), Пацифику (IAF MLA)(PAC - Pacific Accreditation Co-operation for certification), Америци (ILAC/IAF MRA/MLA) (IAAC – InterAmerican Accreditation Co-operation) и Африци (IAF MLA) (SADCA - Southern African Development Community in Accreditation). На овај начин je велики број држава света укључен у систем, који су успоставили  ILAC и IAF, како би се уклониле техничке баријере у трговини и успоставио хармонизовани приступ у раду свих акредитационих тела света.

Међународни споразуми

Задатак акредитационих тела у складу са споразумима, које потписују са ЕА (ЕА MLA), Међународном организацијом за акредитацију лабораторија (ILAC MRA) и Међународним форумом за акредитацију (IAF MLA), је да врше промоцију акредитације и еквивалентности система акредитације. Ови споразуми се потписују на основу спроведеног детаљног оцењивања процедура и критеријума предметног акредитационог тела (колегијално оцењивање) које спроводи тим стручњака из одређене области акредитације. Јединствени приступ код утврђивања компетентности тела за оцењивање усаглашености широм света омогућава земљама да закључе међусобне споразуме на основу оцене и признавања система акредитације чиме се смањује број непотребних провера производа у међународној трговини и стварају се услови за слободан проток људи, роба, услуга и капитала.

EA MLA споразум о међусобном признавању акредитације је споразум, који потписују акредитациона тела чланице ЕА и којим се признају еквивалентност и поузданост извештаја и сертификата, издатих од стране тела за оцењивање усаглашености широм Европе (региона ЕА) акредитованих од стране акредитационих тела потписника споразума. Осим поменутог мултилатералног споразума, акредитационо тело може потписати и билатерални споразум (BLA) са ЕА с тим да разлика између MLA (мултилатералног) и BLA (билатералног) споразума суштински и не постоји, изузев што MLA споразум потписује земља пуноправна чланица ЕА, док BLA споразум потписује придружена чланица. Све обавезе акредитационих тела, која потпишу ове споразуме, остају исте.

Контрола спровођења мултилатералних/билатералних споразума са ЕА се врши путем колегијалног оцењивања које спроводе  оцењивачи из других акредитационих тела. Сврха ових ригорозних оцењивања на лицу места је да се верификује да потписници споразума, тј. акредитациона тела, у сваком тренутку раде у складу са међународно признатим критеријумима. Евалуација акредитационих тела се врши у складу са међународним стандардом ISO/IEC 17011, Уредбом (ЕЗ) 765/2008, осталим критеријумима, датим у документима међународних организација из области акредитације (ЕА, ILAC или IAF), као и у складу са критеријумима европских или националних законодавних органа и индустријских шема. Спровођење овог процеса надгледа Европска комисија, Саветодавни одбор ЕА и надлежни органи држава.

Захваљујући ЕА MLA споразуму производи или услуге добављача више не морају да буду испитивани, сертификовани или контролисани у свакој земљи у којој се врши продаја истих. Тако овај споразум унапређује међународну трговину и глобално тржиште, чиме се смањују трошкови, а повећава се корист коју имају индустрија и потрошачи.

Уколико желите да сазнате нешто више о акредитацији и о националним акредитационим телима потписницима ЕА MLA споразума, погледајте сајт ЕА на адреси: http://www.european-accreditation.org/home

као и списак акредитационих тела (држава) чланица ЕА:

http://www.european-accreditation.org/ea-members.

Области за које су различита акредитациона тела потписала EA MLA споразум:

http://www.european-accreditation.org/mla-and-bla-signatories

АТС потписник ЕА MLA споразума

24. маја 2012. године АТС је постао пуноправни члан ЕА када је АТС потписао EA MLA споразум за следеће области акредитације: лабораторија за испитивање, медицинских лабораторија, лабораторија за еталонирање, контролних тела и сертификационих тела за сертификацију производа. АТС је такође 27. маја 2014. године потписао нови ЕА MLA споразум који сада, поред области испитивања, еталонирања, контролисања и сертификације производа, укључује и области сертификације система менаџмента и сертификације особа.

Погледајте потписани ЕА МLA споразум.

АТС потписник ILAC MRA споразума

24. маја 2012. године АТС је потписао ILAC MRA споразум за области испитивања и еталонирања, a 25.10.2012. године је потписан и ILAC MRA споразум за област контролисања.

Списак чланица ILAC-a:

http://ilac.org/ilac-membership/

Области за које су различите чланице потписале ILAC MRA споразум:

http://ilac.org/signatory-search/

Погледајте потписани ILAC MRA споразум.

АТС потписник IAF MLA споразума

АТС је потписник IAF MLA споразума (Multilateral Recognition Agreement) за област сертификације производа од 25. октобра 2012. године такође на основу потписаног поменутог мултилатералног споразума са ЕА.

Области за које су различите чланице потписале IAF MRA споразум:

http://www.iaf.nu/articles/IAF_Members__Signatories/4

Погледајте потписани IAF MLA споразум.

Осим међународних мултилатералних споразума о признавању акредитације, акредитациона тела могу међусобно потписивати и билатералне споразуме о сарадњи у области акредитације.

У региону АТС има за сада склопљене споразуме о билатералној сарадњи са:

1. Мађарским акредитационим телом (НАТ)
2. Институтом за акредитирање Босне и Херцеговине (БАТА)
3. Акредитационим тијелом Црне Горе (АТЦГ)
4. Институтом за акредитацију Републике Македоније (ИАРМ)
5. Хрватском акредитацијском агенцијом (ХАА)
6. Румунским акредитационим телом (РЕНАР)
7. Словачким акредитационим телом (СНАС)
8. Словеначким акредитационим телом (СА)
9. Савезном службом за акредитацију Руске федерације (Росаккредитация)
10. Државни центар Белорусије за акредитацију (БСЦА)
11. Бугарском службом за акредитацију (БАС)

EA

Европска организација за акредитацију (ЕА) је мрежа националних акредитационих тела која пружају услуге акредитације*:

лабораторија за еталонирање,
лабораторија за испитивање и медицинских лабораторија,
контролних тела,
сертикационих тела за сертификацију система менаџмента,
сертификационих тела за сертификацију производа,
сертификационих тела за сертификацију особа,
тела која верификују у области GHG у складу са стандардом ISO 14065,
PT провајдера**,
произвођача референтних материјала.**
*)ове области акредитације су тренутно у оквиру EA MLA споразума.
**) Одлуком Генeралне скупштине ЕА из 2012. године и ове области су укључене у EA MLA споразум.

ЕА обавља своје активности на основу Меморандума о разумевању потписаног између Европске комисије и EFTA-е.

Чланице ЕА могу бити акредитациона тела држава чланица ЕУ, односно држава кандидата за чланство у ЕУ, и држава чланица EFTA-е. Придружено чланство подразумева чланство националних акредитационих тела држава које су географски лоциране у Европи. Обавеза је свих акредитационих тела да докажу да су њихови системи акредитације у складу са захтевима међународних стандарда.

Чланице ЕА су постигле споразум о постојању и примени заједничких политика у области акредитације и међусобном признавању које се постиже кроз потписивање мултилатералног споразума (EA Multilateral Recognition Agreement). Улогу саветодавног органа у ЕА има Саветодавни одбор (Advisory Board - EAAB) чији су чланови представници свих заинтересованих страна из земаља европског региона.

IAF

Међународни форум за акредитацију (IAF) је светска мрежа акредитационих тела и других страна заинтересованих за оцењивање усаглашености, а главна улога му је израда и развој програма за оцењивање усаглашености који се примењује на глобалном нивоу у циљу спречавања појаве нецаринских баријера у трговини.

Чланице IAF-а су акредитациона тела из свих делова света, представници индустрије и акредитованих сертификационих тела који кроз чланство у овој међународној организацији промовишу примену јединственог система мултилатералних споразума о међусобном признавању сертификата које издају тела за оцењивање усаглашености акредитована од стране поменутих акредитационих тела.

Један од циљева IAF-а је и да се трговина одвија у складу са правилима Светске трговинске организације, а на основу мултилатералних споразума о међусобном признавању (MLA) којима се потврђује еквивалентост система акредитације чланица путем колегијалног оцењивања. Овакав систем би требало да омогући предузећима да се њихови сертификати признају свуда у свету будући да је један од циљева IAF-а промоција међународног признавања акредитација које додељују акредитациона тела држава чланица IAF-а кроз признавање еквивалентности њихових система акредитације. Све чланице IAF-а усвајају заједничке политике и процедуре како би се олакшао слободан проток роба, услуга, људи и капитала у складу са Споразумом о техничким препрекама трговини (World Trade Organisation's Agreement on Technical Barriers to Trade).

Из тог разлога мото  IAF-а гласи „једном испитано или сертификовано – прихваћено свуда.“

Структура IAF MLA споразума

Структуру IAF MLA споразума чини пет нивоа:

1. ниво - стандард ISO/IEC 17011, дефинише захтеве који се односе на акредитационо тело.

2. ниво - послови акредитације за које је акредитационо тело доказало своју компетентност у обављању акредитације онако како је то дефинисано усвојеним генеричким нормативним актима акредитације који су излистани у трећем нивоу.  IAF MLA споразум обухвата следеће послове акредитације:

 • сертификација система менаџмента
 • сертификација производа
 • сертификација особа

3. ниво - генерички нормативни акти акредитације усвојени од стране IAF-а користи акредитационо тело приликом утврђивања компетентности тела за оцењивање усаглашености (ТОУ) за обављање послова акредитације. На пример:

 • сертификација система менаџмента - стандард ISO/IEC 17021
 • сертификација производа - стандард ISO/IEC 17065
 • сертификација особа - стандард ISO/IEC 17024

4. ниво - нормативна документа за специфичан сектор, усвојена од стране IAF-а, дефинишу међународно признате апликације генеричких нормативних докумената који су излистани у трећем нивоу. Приликом оцењивања компетентности ТОУ за неки специфичан сектор, акредитационо тело користи наведена документа у комбинацији са документима који су наведени у трећем нивоу. На пример:

(а) нормативни документ који се користи у комбинацији са стандардом ISO/IEC 17021:

 • сертификација система менаџмента која се односи на безбедност хране (Food Safety Management System - FSMS) - ISO/TS 22003
 • сертификација система менаџмента који се односи на безбедност информација (Information Security Management System - ISMS) - ISO/IEC 27006

(б) нормативна документа која се користе у комбинацији са стандардом ISO/IEC 17065:

 • нема тренутно усвојених

(в) нормативна документа која се користе у комбинацији са стандардом ISO/IEC 17024:

 • нема тренутно усвојених

5. ниво - нормативна документа за оцењивање усаглашености усвојена од стране IAF-а која користе ТОУ. На пример:

(а) нормативни документ коришћен од стране тела за сертификацију система менаџмента:

 • сертификација система менаџмента квалитета (Quality Management System - QMS) - ISO 9001
 • сертификација система управљања заштитом животне средине (Environmental Management System - ЕMS) - ISO 14001
 • сертификација система менаџмента који се односи на безбедност хране (Food Safety Management System - FSMS) - ISO 22000
 • сертификација система менаџмента који се односи на безбедност информација (Information Security Management System - ISMS) - ISO/IEC 27001

(б) нормативни документ који користe тела за сертификацију производа:

 • нема тренутно усвојених

(в) нормативни документ који користe тела за сертификацију особа:

 • нема тренутно усвојених

Активност, која се спроводи на нивоу 2 заједно са релевантним нормативним документом из нивоа 3, представља главни обим MLA споразума. Активности, које врше ТОУ, а које су у оквиру главног обима MLA споразума, сматрају се подједнако поузданим. Ниво 4 и ниво 5 не постоје за све главне обиме. Поменути нивои представљају подобиме MLA споразума. Активности, које врше ТОУ, а које су у оквиру подобима MLA споразума, сматрају се еквивалентним.

ILAC

Међународна организација за акредитацију лабораторија (ILAC) је међународна организација чије су чланице национална акредитациона тела и друге организације из области лабораторијских испитивања и контролисања која су потписала Меморандум о разумевању који је основа за успостављање и даљи развој система мултилатералних споразума за међусобно признавање. На овај начин се, на глобалном нивоу, признају резултати испитивања и уклањају техничке баријере у трговини.

ILAC такође пружа помоћ земљама у развоју које тек започињу развој свог система акредитације лабораторија и контролних тела. На тај начин оне могу постати придружене чланице ILAC–а и искористити предности рада са развијеним земљама.

У сарадњи са ILAC-ом поједини региони су успоставили регионалне међународне организације као што су оне у Европи (EA), Азији и Пацифику (APLAC), Америци (IAAC) и Африци (SADCA и AFRAC) које раде у складу са процедурама ILAC-а. ILAC помаже и подржава успостављање оваквих организација и у другим деловима света.

Структура ILAC MRA споразума

Структуру ILAC MRA споразума чини пет нивоа:

1. ниво - стандард ISO/IEC 17011, дефинише захтеве који се односе на акредитационо тело.

2. ниво - послови оцењивања усаглашености које обављају тела за оцењивање усаглашености (ТОУ) за које акредитационо тело додељује акредитацију на основу генеричких нормативних докумената која су излистана у трећем нивоу.

 • испитивање
 • еталонирање
 • контролисање
 • ПТ
 • производња референтих материјала

3. ниво - генеричка нормативна документа, коришћена од стране акредитационог тела приликом утврђивања компетентности ТОУ за обављање послова, који су наведени у другом нивоу, су:

 • испитивање - стандарди ISO/IEC 17025 и ISO/IEC 15189
 • еталонирање - стандард ISO/IEC 17025
 • контролисање - стандард ISO/IEC 17020
 • ПТ - стандард ISO/IEC 17043
 • производња референтих материјала - ISO Guide 34

4. ниво - нормативна документа за специфични сектор, усвојена од стране ILAC-а, дефинишу међународно признату примену генеричких нормативних докумената који су излистани у трећем нивоу. Приликом оцењивања компетентности ТОУ за неки специфични сектор акредитационо тело користи наведена документа у комбинацији са документима који су наведени у трећем нивоу. На пример:

(а) нормативни документ који се користи у комбинацији са стандардом ISO/IEC 17025:

 • анти-допинг лабораторије за испитивање такође акредитоване од стране Светске анти-допинг агенције (World Anti-doping Agency - WADA) - WADA-ин међународни стандард за лабораторије (the WADA International Standard for Laboratories - ISL)
 • медицинске референтне лабораторије за мерење - ISO 15195

(б) нормативна документа која се користе у комбинацији са стандардом ISO 15189:

 • испитивање уз пацијента - захтеви за компетентност (Point-of-Care Testing - POCT) - ISO 22870

(в) нормативна документа која се користе у комбинацији са стандардом ISO/IEC 17020:

 • нема тренутно усвојених

(г) нормативна документа која се користи у комбинацији са стандардом ISO/IEC 17043:

 • нема тренутно усвојених

(д) нормативна документа која се користе у комбинацији са ISO/IEC Guide 34:

 • нема тренутно усвојених

5. ниво - Обим акредитације ТОУ која су акредитована од стране потписника ILAC MRA споразума.