Међународни дан акредитације 2017

9. јуна 2017. године обележава се Међународни дан акредитације на глобалном нивоу, као датум који су заједнички установили Међународни форум за акредитацију (International Accreditation Forum - IAF) и Међународна организација за акредитацију лабораторија (International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC), како би јавност сазнала више о значају акредитације.

Овогодишња тема прославе Међународног дана акредитације гласи „Акредитацијом до поверења у области грађевинарства“. Како би се на што бољи начин објаснила акредитација и промовисало коришћење акредитованих услуга оцењивања усаглашености најзначајније међународне организације у овој области (IAF, ILAC, ISO и IIOC) су израдиле вебсајт www.publicsectorassurance.org, где се на конкретним примерима може видети како акредитација и оцењивање усаглашености може да помогне сектору грађевинарства. На сајту су представљени примери из целог света који показују како јавни сектор у разним областима остварује користи од сталне примене акредитације као модерног средства које помаже рад владе и законодаваца, а обухваћене су следеће области: грађевина, криминал и безбедност, привредни развој, државна управа, енергетика, заштита животне средине, безбедност хране и пољопривреда, здравље и безбедност, здравствена заштита, производи и услуге, трговина.

 

Акредитацијом до поверења у области грађевинарства

Заједничка изјава председавајућих ILAC-а и IAF-а

Xiao Jianhua, председавајући IAF-а, и Merih Malmqvist Nilsson, председавајућa ILAC-а

Акредитацијом до поверења у области грађевинарства

Овогодишња тема обележавања Међународног дана акредитације фокусира се на пружање поверења у цео систем грађевинарства и изграђеног окружења.

Примена стандарда, оцењивања усаглашености и акредитације представља афирмисан алат који се користи како би се подржала грађевинска индустрија, власници грађевинских објеката и целокупна грађевинска оператива почев од произвођача грађевинских материјала, дизајнера и архитеката до пројектаната и грађевинских инжењера. Њих користе и они који прописију политику у области овог сектора, локални органи управе и други законодавни органи, чиме се даје подршка спровођењу правне регулативе у области грађевнарства, заштити животне средине, безбедности, заштити од превара, јавном поверењу и иновацијама.

Грађевински сектор је веома важан за економски развој, стварање радних места и животну средину. У мање развијеним економијама, постојећи пословни  и приватни објекти, као и инфраструктурни пројекти као што су путеви, мостови и транспортне мрежа, су често веома осетљиви на климатске промене и ризике од елементарних непогода и катастрофа. У развијенијим економијама, грађевинарство је веома сложен и  конкурентан сектор, који пружа изазов за компаније које желе да побољшају добит и смање трошкове, унапређујући квалитет градње уз обезбеђење сигурног окружења и изградњу више одрживих зграда. Дигитална револуција је такође захватила и сектор грађевинарства са системом за пројектовање објеката и конструкција (Building Information Modelling), и коришћењем паметних и умрежених технологија у грађевинским компонентама.

Учесници ланаца снабдевања у грађевинарству су под утицајем темпа урбанизације, технолошког напретка у производњи и грађевинским техникама, захтева за заштиту животне средине, променама у пожељним стиловима дизајна, и све више глобализацијом ланаца снабдевања.

Имајући у виду ове факторе, од кључног је значаја да јавност има поверења у безбедност, сигурност и одрживост грађевинских пројеката и изграђеног окружења. Акредитација пружа то поверење обезбеђујући систем који подржава управљање ризиком и ефикасношћу уз поштовање националне или локалне регулативе. Акредитовано испитивање, еталонирање, контролисање и сертификација које користе добављачи и наручиоци предметних услуга оцењивања усаглашености обезбеђују да се грађевински пројекти одвијају ефикасно, да су градилишта безбедна и да се користе поуздани материјали. Такве услуге, такође, пружају Влади и законодавцима поуздане доказе да су изграђени објекти усклађени са законским захтевима, а постојеће зграде и даље безбедне за употребу.

Многе области из ланца снабдевања у области грађевине су покривене акредитацијом: акредитоване су лабораторије за испитивање грађевинских производа и материјала, геотекстила, техничких материјала, машина и склопова, звучне изолације, и протока ваздуха,  односно лабораторије специјализоване за еталонирање у области: акустике, масе, густине, запремине, силе, торзије, тврдоће, електротехнике, протока, притиска, температуре и влажности.

Услуга акредитоване сертификације система менаџмента квалитетом, система управљања заштитом здравља и безбедношћу на раду и система менаџмента енергијом,  обезбеђује да грађевинске компаније имају установљене одговарајуће контролне и процесне механизме уз помоћ којих се ефикасно испоручују пројекти, контролише њихов утицај на животну средину и енергетску ефикасност, и остварује безбедна радна средина.

Контролна тела спроводе активности оцењивања усаглашености која се односе на заваривање и процедуре заваривања, опрему под притиском, цевоводе, безбедност гасне и електричне опреме, лифтове и пренос опасних материја. Под акредитацијом су и друге области контролисања или испитивања као што су надзор над употребом азбеста и оцењивање ризика од легионарске бактерије.

Брошура пружа више детаља о томе како акредитација доприноси повећању нивоа поверења у сектору грађевинарства и изграђеног окружења.

Главни догађаји, медијске кампање, као и радионице и семинари ће се дешавати упоредо са прославом Међународног дана акредитације у преко 100 земаља како би јавност била упозната са значајем акредитације у сектору грађевинарства. Уколико желите да сазнате нешто више, молимо вас да контактирате своје акредитационо тело.

Бројне студије случаја, додатни материјал и резултати спроведених истраживања се могу преузети на поменутом вебсајту www.publicsectorassurance.org

Све детаљније информације o овогодишњем Међународном дану акредитације потражите на следећем линку http://ilac.org/media-centre/world-accreditation-day/ .

 

Такође, ове године обележава се 19 година рада Акредитационог тела Србије (основаног 1998. године као Југословенско акредитационо тело - ЈУАТ), док је Статутом Акредитационог тела Србије установљен Дан акредитације у Републици Србији који се прославља 28. јуна.