Критеријуми за акредитацију

Критеријуми за стицање и одржавање акредитације су утврђени у:

- Закону о акредитацији;
- српским стандардима, односно европским и међународним стандардима, и упутствима који садрже опште критеријуме, односно захтеве које треба да испуне подносиоци пријава за поједине врсте акредитација;
- документима са обавезном применом као што су смернице за примену европских и међународних стандарда и упутстава из области оцењивања усаглашености које су издале међународне организације за акредитацију - ЕА, IAF и ILAC;
- правилима акредитације и

могу се пронаћи у следећем документу: Листа докумената који садрже захтеве које треба да испуни подносилац пријаве за акредитацију и акредитовано тело за оцењивање усаглашености.

Стандарди, који се односе на акредитацију за поједине врсте тела за оцењивање усаглашености према српским, односно преузетим европским и међународним стандардима су:

- SRPS ISO/IEC 17025:2006 – Општи захтеви за компетентност лабораторија за испитивање и лабораторија за еталонирање (General requirements for the competence of testing and calibration laboratories) – за лабораторије за испитивање и еталонирање;

SRPS CEN/TS 15675 Квалитет ваздуха – Мерење емисије из стационарних извора – Примена EN ISO/IEC 17025:2005 на периодична мерења;

- SRPS EN ISO 15189:2014 – Медицинске лабораторије – Захтеви за квалитет и компетентност (Medical Laboratories – Requirements for quality and competence) - за медицинске лабораторије;

- SRPS ISO/IEC 17020:2012 – Оцењивање усаглашености Захтеви за рад различитих врста тела која обављају контролисање (Conformity assessment  Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection) – за контролна тела;

- SRPS EN ISO/IEC 17065:2016 – Оцењивање усаглашености Захтеви за тела која сертификују производе, процесе и услуге (Conformity assessment Requirements for bodies certifying products, processes and services) – за сертификациона тела за сертификацију производа;

- SRPS ISO/IEC 17021-1:2015 – Oцeњивaњe усaглaшeнoсти - Зaхтeви зa тeлa кoja oбaвљajу прoвeру и сeртификaциjу систeмa мeнaџмeнтa - Дeo 1: Зaхтeви (Conformity assessment - Requirements for bodies providing audit and certification of management systems - Part 1: Requirements ) - за сертификациона тела за сертификацију система менаџмента;

SRPS ISO/TS 22003:2015 Системи менаџмента безбедношћу хране - Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента безбедношћу хране;

ISO/IEC 27006:2015, Информационе технологије — Технике безбедности — Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента безбедношћу информација;

SRPS ISO/IEC TS 17021-2:2013 Оцењивање усаглашености - Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента – Део 2: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента животном средином;

SRPS ISO/IEC TS 17021-3:2014 Оцењивање усаглашености - Захтеви за тела која обављају проверу и сертификацију система менаџмента – Део 3: Захтеви за компетентност за проверавање и сертификацију система менаџмента квалитетом;

- SRPS ISO/IEC 17024:2012 Оцењивање усаглашености – Општи захтеви за тела која обављају сертификацију особа (Conformity assessment General requirements for bodies operating certification of persons) - за сертификациона тела за сертификацију особа (стручних лица);

- SRPS ISO/IEC 17043:2011 Оцењивање усаглашености – Општи захтеви за испитивање оспособљености (Conformity assessment General requirements for proficiency testing) - за провајдере за испитивање оспособљености.

У документу Листа докумената који садрже захтеве које треба да испуни подносилац пријаве за акредитацију и акредитовано тело за оцењивање усаглашености увек можете пронаћи ажурна издања стандарда која у том тренутку важе као критеријуми за акредитацију. Уколико се измене критеријуми акредитације, АТС о томе обавештава тела за оцењивање усаглашености, као и о прелазном периоду у којем су дужна да се усагласе са измењеним критеријумима.

Стандарди, у којима су дати захтеви за одређене врсте акредитације, могу се купити у Институту за стандардизацију Србије, улица Стевана Бракуса 2 (Баново Брдо), 11030 Београд, или се могу наручити путем сајта Института.

Телефон за обавештења у Информационом центру Института је 011 6547-293, 3409-310, е-mail: infocentar@iss.rs.

Критеријуми за акредитацију, дефинисани у међународним стандардима, само су општи захтеви. Да би примена поменутих критеријума била доследна, потребно је израдити детаљне смернице што је задатак следећих међународних организација: Европске организације за акредитацију (ЕА) у Европи, Међународне организације за акредитацију лабораторија (ILAC) и Међународног акредитационог форума (IAF) на глобалном нивоу.

У тим смерницама се налазе детаљна упутства за доследно спровођење оцењивања усаглашености чиме се олакшава рад акредитационих тела. Смернице такође дефинишу да акредитована тела имају могућност да докажу да испуњавају захтеве стандарда и на начине који нису дефинисани у овим смерницама.

Начин рада и начин оцењивања акредитационих тела се дефинише кроз поменуте међународне организације у овој области што омогућава да услуге акредитованих тела за оцењивање усаглашености буду прихваћене на глобалном нивоу. АТС, поред других акредитационих тела и заинтересованих страна, активно учествује у раду радних група и комитета у оквиру ЕА, IAF-а и ILAC-а како би се постигла доследност у раду свих акредитационих тела.

На нивоу Републике Србије АТС окупља све заинтересоване стране (органи државне управе и имаоци јавних овлашћења, факултети и институти, привредна друштва, предузетници, коморе, удружења потрошача, удружење произвођача и акредитована тела за оцењивање усаглашености), јер је циљ да исте дају свој допринос унапређењу система акредитације у нашој земљи кроз рад Управног одбора, Надзорног одбора, Савета за акредитацију и техничких комитета.