Развој нових програма акредитације

Акредитационо тело Србије (АТС) редовно спроводи активности везане за развој нових програма (шема) акредитације и проширење активности у одређеним областима на основу Програма рада АТС-а и на основу потреба заинтересованих страна. АТС на овај начин настоји да помогне развој одређених индустријских области кроз сталну едукацију и обуку својих запослених и екстерно ангажованих оцењивача и експерата. Развој нових технологија захтева стално преиспитивање метода рада АТС-а, које се на тај начин унапређују, и тако доводе до повећања степена компетентности и квалитета рада наших клијената. У том циљу АТС излази у сусрет потребама својих клијената за новим програмима акредитације.

Активности, које АТС неопходно предузима приликом развоја нових програма акредитације, су следеће:

  • анализа постојећих међународних стандарда, смерница, докумената за примену и докумената АТС-а, процену потреба за израдом нових докумената АТС-а и/или изменом постојећих и израду истих,
  • избор и обука оцењивача и стално запослених АТС-а за нове активности,
  • надзор над реализацијом планираних активности у складу са планираном динамиком и дефинисаним контролним тачкама,
  • израду документованог поступка за спровођење нове активности,
  • примену нове активности у оквиру поступка акредитације (оцењивања) организација које су АТС-у поднеле пријаву за акредитацију за одређену нову врсту/област акредитације.

Такође, АТС сваке године дефинише циљеве и будуће активности које затим представља свим заинтересованим странама у свом Годишњем извештају о раду које на тај начин могу да сазнају како постојећи и нови програми акредитације доприносе повећању безбедности роба и услуга, грађана и потрошача у Републици Србији, као и смањењу потребе за накнадним проверама (испитивање, контролисање и сертификација) производа у међународној трговини, односно задовољења потреба и повећања конкурентности целокупне привреде Републике Србије.